"Hoewel een V&G plan door velen wordt gezien als administratieve rompslomp, helpt zo'n plan toch om efficiënter te kunnen werken."

Wat is een V&G plan?

Het Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) omvat de risico-inventarisatie van het bouwwerk, een beschrijving van de bij het bouwwerk betrokken organisaties en hun onderlinge afstemming met betrekking tot de arborisico's. Een V&G plan is verplicht wanneer één of meer van de volgende zaken van toepassing is/zijn:

  • de realisatie beslaat meer dan 30 werkdagen
  • de realisatie neemt meer dan 500 manuren in beslag
  • er werken op enig moment meer dan 20 werknemers gelijktijdig op de bouwplaats
  • het betreft een risicovol werk (onder andere valgevaar)

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 7 (Prijs-/contractvorming). Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 7.

Opbouw

Zoals omschreven in artikel 2.28 van het Nederlands arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). In de ontwerpfase moet het V&G-plan het volgende bevatten:

  • een beschrijving van het te realiseren bouwwerk, een overzicht van de betrokken organisaties op de bouwplaats, de naam van de coordinator ontwerp- en uitvoeringsfasen
  • een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijk- tijdige en achtereenvolgende uitvoering van bouwwerkzaamheden en inden voorkomend van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden
  • de maatregelen die volgend uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, zie ook hierboven
  • de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de onwerpfase worden gemaakt

Bijzonderheden

Het V&G plan wordt gemaakt op basis van het bestek volgens de definities van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999, 451), conform de categorieën A, B, C of D.